VAROVANIE

Pri návšteve webových stránok ContentExchange.me, jej poddomén a widgetov a pri používaní našich služieb potvrdzujete, že súhlasíte so všetkými ustanoveniami a s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami služby ContentExchange.me. Pokiaľ s nižšie uvedenými ustanoveniami nesúhlasíte, nepovoľuje sa vám používanie webovej lokality ContentExchange.me a jej služieb a mali by ste ju preto opustiť. Starostlivo si prečítajte nasledujúce zmluvné podmienky.

Posledná zmena: 07.02.2018

Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné zmluvné podmienky používania webovej stránky contentexchange.me odkazujú na podmienky použitia služieb ContentExchange a predstavujú právne záväznú dohodu medzi poskytovateľom a používateľmi webových stránok contentexchange.me.

VÝZNAM PODMIENOK

Prevádzkovateľom, vlastníkom a správcom webovej stránky ContentExchange.me je spoločnosť I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, Slovinsko (ďalej len „poskytovateľ„, „poskytovateľ obsahu„, „poskytovateľ služieb„). Poskytovatelia internetového pripojenia poskytujú pripojenie na internet používateľov a poskytovateľa. Používateľ služby je osoba, ktorá webovú stránku ContentExchange.me používa akýmkoľvek spôsobom (ďalej len „používateľ„). Používanie je povolené neobmedzenému počtu používateľov, ktorí prijmú službu poskytovateľa spôsobom, za podmienok a v súlade so Zmluvnými podmienkami a ďalšími pokynmi poskytovateľa. Webová stránka (ďalej len „webová stránka„) je webová stránka ContentExchange.me, jej poddomény a jej widgety, ktoré v rámci svojej domény ContentExchange.me umožňujú používateľom používať určité služby uvedené v tomto dokumente. Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť názov domény. Služby (ďalej len „služby“) sú všetky služby a obsah na webových stránkach poskytovaný prostredníctvom služby ContentExchange.

OPIS STRÁNKY

Contentexchange.me vrátane jej poddomén a widgetov je miestom, kde používatelia môžu ľahko získať prístup, používať a zdieľať obsah z celého sveta.

DOSTUPNOSŤ STRÁNKY

Webová stránka je spravidla prístupná 24 hodín denne a všetky dni v roku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zabrániť krátkodobému prístupu kvôli údržbe a výmene softvéru na webe. Z dôvodov týkajúcich sa údržby si poskytovateľ tiež vyhradzuje právo zabrániť prístupu na webové stránky dlhší čas. Poskytovateľ nezaručuje prístup na webovú stránku v prípade možného zlyhania sietí poskytovateľov internetového pripojenia alebo akékoľvek iné poruchy, chyby, technické poruchy alebo prerušenie prevádzky tretích strán (napr. prerušenie el. prúdu) a vyššej moci.

PODMIENKY POUŽITIA

Neexistuje žiadne vekové obmedzenie pre použitie obsahu zverejneného na webových stránkach. Nie je dovolené používať služby na žiadne nezákonné účely. Pri prístupe k službe a počas jej používania sa používateľ zaväzuje dodržiavať všetky pokyny a ďalšie pravidlá použitia, ktoré sú zverejnené na webových stránkach ContentExchange.me na zabezpečenie kvalitného využívania služieb.

Služby zobrazujú obsah, ktorý nie je vlastníctvom poskytovateľa. Za tento obsah zodpovedá výlučne tretia strana, ktorá ho uverejňuje. Poskytovateľ nekontroluje materiály a údaje odoslané na webové stránky inými subjektmi, a preto nemôže zodpovedať za presnosť informácií a škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia týchto informácií alebo ich straty. Aby bolo možné plne dodržiavať tieto zmluvné podmienky, poskytovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a prezerať akýkoľvek takýto materiál alebo informácie, rovnako ako právo vymazať, presúvať alebo meniť akýkoľvek materiál, ktorý podľa jeho názoru poruší tieto zmluvné podmienky, ale nezaväzuje sa k tomu.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Používatelia sa zaväzujú používať služby v súlade s pokynmi a odporúčaniami poskytovateľa služieb a poskytovateľa internetového pripojenia. Používatelia by si mali byť vedomí, že je zneužitie služby možné aj napriek starostlivosti a dennému monitorovaniu. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje informovať používateľov o všetkých zmenách a novinkách na všetkých miestach, kde sú zverejnené pokyny pre používanie služieb a tieto Zmluvné podmienky.

OCHRANA SÚKROMIA A ÚDAJOV

Poskytovateľ služieb sa zaväzuje starostlivo chrániť údaje používateľov a využívať ich len pre potreby poskytovania služieb. Osobné údaje používateľov sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

AUTOMATICKÝ ZBER INFORMÁCIÍ

Kedykoľvek navštívite webové stránky alebo ich používate, môže ContentExchange využívať rôzne technológie, ktoré automaticky alebo pasívne zbierajú informácie o tom, ako sa k službe pristupuje a ako sa používa (ďalej len „Informácie o použití“). Informácie o použití môžu obsahovať typ prehliadača, operačný systém, typ zariadenia, odhad geografickej polohy spojený s vašou IP adresou, zobrazenú stránku, čas, odkazujúce URL a ďalšie informácie bežne prenášané v požiadavke HTTP. Tieto štatistické údaje nám poskytujú informácie o využívaní služby, napríklad o tom, koľko návštevníkov navštívi konkrétnu stránku, na ktorej je služba nainštalovaná, ako dlho sa na tejto stránke zdržujú, typ obsahu tejto stránky, aké sú na nej hypertextové odkazy a, ak existujú, či na ne používateľ klikol a aká je aktivita používateľa na webovej stránke. Informácie o používaní nemožno spojiť s identifikáciou osoby a budú použité len na účely opísané v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.

Ku každému počítaču, mobilnému zariadeniu, technológii alebo inému zariadeniu (spoločne ďalej „zariadenie“), ktoré používate pre prístup k Službe, automaticky zhromažďujeme tiež internetový protokol (ďalej len „IP“) alebo iný jedinečný identifikátor (ďalej len „odtlačok zariadení“) .

Pri prehliadaní webových stránok sú do počítačov používateľov, spolu s obsahom špeciálnych súborov webových stránok, načítané aj tzv. súbory cookies. Súbory cookies obsahujú údaje, ktoré niektoré aplikácie na webových stránkach potrebujú pre správne fungovanie a súčasne zlepšujú používateľskú skúsenosť.

Používateľ môže v nastavení svojho prehliadača určiť, či povolí alebo neumožní určitému webu používať cookies. Používanie webových stránok, ktoré vyžadujú prihlásenie, nie je možné bez použitia súborov cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich funkciách nájdete na webe Cookies a v pokynoch použitia svojho prehliadača.

UPOZORNENIE

Používateľ si musí byť vedomý týchto skutočností: Webové technológie na prenos a prístup k obsahu nie sú 100 % spoľahlivé. Poskytovateľ obsahu nie je zodpovedný za možné zlyhanie poskytovateľa internetového pripojenia. Poskytovateľ obsahu a poskytovateľ internetového pripojenia nezodpovedajú za zlyhanie pri poskytovaní služieb v dôsledku nesprávneho použitia a nedostatočných vedomostí používateľa. Používateľ potrebuje pre sledovanie video obsahu vhodné zariadenie. Poskytovateľ obsahu nemôže zabezpečiť poskytovanie služieb v prípade zlyhania siete zmluvných strán, prerušenia dodávky el. prúdu alebo iných technických porúch, ktoré by mohli dočasne ovplyvniť poskytovanie služieb. Poskytovateľ obsahu nezodpovedá za obsah zverejnený na webových stránkach ContentExchange.me, ktorých autormi sú partneri webových stránok ContentExchange.me. Poskytovateľ obsahu si vyhradzuje právo odstrániť nevhodný obsah.

POUŽÍVATELIA SA ZAVÄZUJÚ

Nevyužívať služby na komerčné, nezákonné alebo iné účely, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Zmluvných podmienkach; nedistribuovať materiály chránené autorským právom alebo materiály vlastnené inými právnickými alebo fyzickými osobami; nepokúšať sa o zhromažďovanie alebo ukladanie osobných údajov iných používateľov; nekopírovať, neukladať ani nepreposielať časti alebo celý obsah webovej stránky akýmkoľvek spôsobom; nepoužívať počítačové kódy, škodlivé programy alebo čokoľvek podobné, čo by mohlo spôsobiť poruchy, zlyhanie alebo poškodenie služby alebo jej poskytovateľa, hardvéru a softvéru poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia a telekomunikačných zariadení.

SŤAŽNOSTI

Technická podpora a pomoc budú používateľom poskytované prostredníctvom e-mailovej adresy info@contentexchange.me. Poskytovateľ obsahu reaguje na všetky možné sťažnosti a vykonáva ďalšie konania s používateľmi v súlade s Podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovinskej republiky. Poskytovateľ obsahu sa zaväzuje okamžite vyriešiť akékoľvek prípadné sťažnosti technickej alebo obsahovej stránky. V prípade oprávnených sťažností poskytovateľ obsahu zaistí odstránenie príčin sťažností a v prípade nedostatkov internetového pripojenia predloží sťažnosti poskytovateľovi internetového pripojenia. V prípade odôvodnených sťažností sa poskytovateľ obsahu zaväzuje v primeranej lehote tieto sťažnosti vyriešiť a informovať o tom používateľa. Všetky sťažnosti týkajúce sa prevádzkovania internetovej siete rieši poskytovateľ internetového pripojenia, ktorý poskytuje služby používateľovi.

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Poskytovateľ obsahu si vyhradzuje právo odoprieť prístup k obsahu webových stránok ContentExchange.me používateľom, ktorí porušia Zmluvné podmienky. Ak svojím konaním používateľ spôsobí škodu poskytovateľovi služieb alebo poskytovateľovi internetového pripojenia, bude za ňu morálne, materiálne a právne zodpovedný. Poskytovateľa služieb je možné informovať o prípadných porušeniach pri používaní webových stránok inými používateľmi na e-mailovej adrese info@contentexchange.me alebo písomne na adrese I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.

ZMENY A UKONČENIE NAŠICH SLUŽIEB

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo vylepšiť svoje služby. Poskytovateľ môže pridať alebo odstrániť funkcie a môže úplne pozastaviť alebo zrušiť službu. Používateľ má právo kedykoľvek prestať používať služby. Poskytovateľ môže kedykoľvek prestať poskytovať služby používateľom alebo kedykoľvek pridávať alebo vytvárať nové limity služieb.

Poskytovateľ obsahu sa zaväzuje vhodným spôsobom informovať používateľa o akýchkoľvek zmenách zmluvných podmienok.